آیا برج دودخوار مشکل آلودگی هوای چین را حل می‌کند؟

یک طراح هلندی در هفتۀ طراحی پکن، از برج دود زدای هفت متریِ خود در چین رونمایی کرده است.