عربستان نگران نباشد؛ بازندۀ اصلی قانون جاستا ایران است!

رئیس کمیسیون امور روابط عمومی عربستان و آمریکا (سابراک) طرح “مقابله با حامیان تروریسم” را که علیه عربستان سعودی تصویب شد، متوجه ایران دانست….