عربستان نگران نباشد؛ بازندۀ اصلی قانون جاستا ایران است!