اقتصاد ایران درون زا و در حال اوج است

به گزارش ایران خبر، علی اکبر صالحی در مورد جایگاه اقتصادی و سیاسی ایران کنونی افزود: اقتصاد ایران طی ۳۸ سال بویژه بدلیل جنگ و تحریم های ظالمانه درون زا شده و به سمت برون نگری در حال حرکت است. اقتصاد ایران روی سکوی پرتاب قرار گرفته و در حال اوج گرفتن قرار دارد. صالحی […]