واکنش به پیشنهاد انگلیسی منصوریان/ تقوی:علی‌عزیز،دستیار هم نمی‌توانی باشی!