بدون نظارت به وظیفه قضایی و اداری خدشه وارد می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: براساس تجربه ثابت شده اگر نظارت به خوبی انجام شود دو امر دیگر نیز کامل و اثربخش خواهد بود و در غیر این صورت بر دو وظیفه دیگر نیز ممکن است خدشه وارد شود.