خلیج فارس طوفانی می شود/ امواج ۳ متری بر ساحل بوشهر و بندرعباس

سازمان مدیریت بحران نسبت به طوفان در خلیج فارس و مواج شدن ساحل بوشهر و بندرعباس هشدار داد.