خلیج فارس طوفانی می شود/ امواج ۳ متری بر ساحل بوشهر و بندرعباس