اختلاف دما بین گرمترین و سردترین نقطه کشور به ۳۵ درجه رسید + جدول

امروز ارومیه با ۳ درجه خنک ترین استان و زاهدان با ۳۸ درجه گرم ترین استان کشور بوده است .