ثبت نام اینترنتی ۶۰۰ هزار خانوار در سرشماری/گذر از سرشماری سنتی