پایان روز نخست با جابجایی یک رکورد ملی/ فصیحی باز هم جلوتر از طوسی