همسرم رفت تا خواب هزاران کودک دیگر آشفته نشود

همسر شهید مدافع حرم افشین ذورقی بحری گفت: از نبود همسرم ناراحت نیستم زیرا همسرم رفت تا خواب زیبای هزاران کودک دیگر آشفته نشود.