برخی کارکنان سازمان ملل با تروریستها در سوریه همدست هستند