چابک سازی و عدم تصدی گری از الویت های دولت است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از افتتاح پروژه های در جلسه شورای اداری شهرستان البرز در استان قزوین حضور یافت و بر عزم و اراده دولت در عدم تصدی گری تاکید کرد.