ده بحرینی تابعیت شدند؛ اتهام برخی، ارتباط با ایران

دادگاه جنایی منامه روز پنجشنبه (۸شهریور ماه) ۱۰ شهروند بحرینی را به اتهام واهی ارتباط داشتن با تروریسم به ۱۰ سال زندان و لغو تابعیت محکوم کرد….