ده بحرینی تابعیت شدند؛ اتهام برخی، ارتباط با ایران