دشمنان در برخی خانواده های انقلابی و آقازاده‌ها یارگیری کردند