پسکوف: آمریکا در تأثیرگذاری بر اوضاع حلب ناتوان است