ادامه اعتراضات مردم آمریکا علیه گسترش تبعیض نژادی در میان نیروهای پلیس/ چندین نفر دستگیر شدند