من نگفتم قرارداد آبی‌ها را کسر می‌کنیم

آبی ها به شدت با ماجرای کسر قراردادها مخالف هستند و برای فرار از آن پای پرسپولیس را وسط کشیدند.