وزارت علوم در هفته ای که گذشت!

حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این هفته با اخبار متعددی روبه رو بوده است.