هند دستور تخلیه روستاهای مرزی با پاکستان را صادر کرد

هند از بیم واکنش پاکستان به عملیات نظامی دهلی نو، دستور تخلیه روستاهایی را که در مرز ۲ کشور قرار دارند، صادر کرد.