هند دستور تخلیه روستاهای مرزی با پاکستان را صادر کرد