ساخت برج تصفیه هوا در چین

مخترع و معمار هلندی در چین برج تصفیه هوا ساخت.۱۰:۱۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر