اولین کنفرانس علمی عفونت مخفی هپاتیت B در کشور

خراسان رضوی میزبان اولین کنفرانس علمی عفونت مخفی هپاتیت B با حضور اساتید کشور است.