«بشار الجعفری»: خواستار توقف جنگ و تروریسم هستیم نه کمکهای بشردوستانه