بهمن و اسفند زمان برگزاری جام های جهانی کشتی در تهران