رضایت کامل ساکت از محل اردوی تیم ملی

محمدرضا ساکت مدیر تیم های ملی ظهر پنجشنبه به تهران بازگشت.