اگر قدرت عظیم دفاعی‌مان نبود، دشمن تمام کشور را مصادره می‌کرد