۳۵۰ هزار دانش آموز تحت فلورایدتراپی قرار گرفتند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از فلوراید تراپی ۳۵۰ هزار دانش آموز در سال گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه خبر داد.