نخستین پیروزی قطر مقابل صربستان با هدایت فوساتی

عنابی ها با مربی جدید خود به نخستین پیروزی دست یافتند.