رکورد شکن پارالمپیک حامی دریاچه ارومیه شد

با شروع کمپین دفاع از دریاچه ارومیه، هر روز حامیان زیادی به این پویش اضافه شده و از این سرمایه ملی دفاع می کنند.