خواص و اعجاز خواندن آیه الکرسی

آیه الکرسی یکی از آیات قرآن است که در عظمت آن بسیار نگاشته اند.