مطمئنم کودتا کار اردوغان بود/ فکر نکنم آمریکا من را به ترکیه تحویل بدهد