بازگشت شماره یک با پنالتی (عکس)

رشید مظاهری به مانند دو فصل قبل ستاره بی چون و چرای ذوب در ضربات پنالتی بود.