برنامه امروز آبی ها برای سفر به انزلی/۴ استقلالی از لیست خط خوردند

آبی پوشان پایتخت امروز صبح آخرین تمرین حود را پیش از سفر به انزلی برگزار خواهند کرد.