برنامه امروز آبی ها برای سفر به انزلی/۴ استقلالی از لیست خط خوردند