آغاز آزمون قضاوت در ۱۹ استان کشور/ ۱۵ هزار داوطلب زن در آزمون قضات