کارتر: امریکا برتری نظامی‌اش را در آسیا تقویت می‌کند