افزایش امید به زندگی به بالاتر از ۷۴ سال / پدیده سالمند شدن می‌تواند یک فرصت باشد