میلیونرهایی که با مایکروسافت میلیونر شدند!

برای همه آنهایی که شانس آن را داشتند تا در روزهایی که مایکروسافت اوج می گرفت،واگن خود را به قطار آن ببندند،نتیجه فوق العاده بود.