سن امید به زندگی درکشور به ۷۴ سال افزایش یافته است/ با پدیده سالمند شدن جمعیت روبرو هستیم

رئیس سازمان بهزیستی کشور از گسترش بنیاد فرزانگان در سراسر کشور در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: با توجه به اقدامات اثربخش نظام سلامت کشور امید به زندگی به ۷۴ سال افزایش یافته که با پدیده سالمند شدن جمعیت روبرو هستیم.