خط پایان دومین گاه از جشنواره داستان فصلی چهارگاه

به گزارش خبرنگار ایمنا، مرکز آفرینش های ادبی قلمستان که دفتر تخصصی زبان و ادبیات شهرداری اصفهان نیز هست با ورود مدیریت جدید، اقدام به برگزاری جشنواره فصلی داستان با نام چهارگاه کرده است تا ضمن استعداد یابی در فضای داستان نویسی اصفهان نیز شور و نشاطی ایجاد نماید.با پایان گرفتن گاه نخست این جشنواره […]