دولتمردان باید بدعهدی آمریکا را افشا کرده و راهبرد خود را مقابل آن تغییر دهند

معاون پارلمانی دولت دهم با تاکید بر اینکه اشکال کار اصلی دولتمردان اعتماد بیجا به آمریکا بود، گفت: حال امروز قدم اولی که دولتمردان در برابر بدعهدی آمریکا باید بردارند افشاگری از چهره کثیف و بی‌اعتماد این کشور است.