دولتمردان باید بدعهدی آمریکا را افشا کرده و راهبرد خود را مقابل آن تغییر دهند