آیا نابودی زمین پس از مرگ زنبورها حقیقت دارد؟!

تعدادی زنبور کارگر و ملکه که عملا کاری نمی توانند انجام دهند و این چنین عمر کندوها به پایان می رسد. از این پدیده با عنوان« فروپاشی کلنی» یا Colony Collapse Disorder یاد می شود.