پوتین از ترس کری دست از شکار خرس برداشت!

دو سناتور آمریکایی، سخنان تهدیدآمیز وزیر خارجه این کشور خطاب به رئیس جمهور روسیه را به شدت مورد تمسخر قرار دادند.