حضور قریب به ۴ هزار دانش آموز در مناطق عملیاتی جنگ تحمیلی