پوتین از ترس کری از شکار خرس دست کشید!

دو سناتور آمریکایی، سخنان تهدیدآمیز وزیر خارجه این کشور خطاب به رئیس جمهور روسیه را به شدت مورد تمسخر قرار دادند.