آزمون سراسری داوطلبان قضاوت برگزار شد

مرحله تستی آزمون سراسری تصدی منصب قضا برگزار شد.۱۱:۵۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر